#بررسی_ورود_خروج_پول #بررسی_صنایع #فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 26 فروردین 99

#بازار_سرمایه برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 128.5میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- #استخراج_نفت 2- #محصولات_غذایی 3-#سرمایه_گذاری ها  4- #خدمات_فنی 5-#دباغی 7- #حمل_و_نقل_آبی    8- #سایر_واسطه_گریهای_مالی بیشترین #خروج_پول_حقیقی (#خرید_حقوقی) :  1- #بانک_ها   2-#فلزات_اساسی 3-#رایانه 4- #شرکت_چند_رشته_ای 5- #بیمه 6- #اطلاعات_ارتباطات 7- #خرده_فروشی ******* در بررسی فیلترهای کاربردی امروز

ادامه مطب

#بررسی_ورود_خروج_پول #بررسی_صنایع #فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 25 فروردین 99

#بازار_سرمایه برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 465 میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- #غذایی به جز قند 2- #رایانه  3-#سرمایه_گذاری ها  4- #دباغی 5-#فعالیت های کمکی   7- #استخراج_کانه های فلزی    8- #انبوه_سازی   بیشترین #خروج_پول_حقیقی (#خرید_حقوقی) :  1- #بانک_ها   2-#شیمیایی  3-#بیمه   4- #کاشی   5- #خودرو  6- #دارویی

ادامه مطب

#بررسی_ورود_خروج_پول #بررسی_صنایع #فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 23 فروردین 99

#بازار_سرمایه در 18 فروردین 1399 برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 610 میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- فرآورده های نفتی 287.8 میلیارد تومان  2- رایانه   196.9 میلیارد تومان  3-محصولات شیمیایی  147.8 میلیارد تومان    4- غذایی به جز قند 54.2 میلیارد تومان  5-چند رشته ای صنعتی   26.5

ادامه مطب

#بررسی_ورود_خروج_پول #بررسی_صنایع #فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 18 فروردین 99

#بازار_سرمایه در 18 فروردین 1399 برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 610 میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- عرضه برق و گاز 323 میلیارد تومان  2- دباغی، پرداخت چرم  114 میلیارد تومان  3-محصولات شیمیایی  65.8 میلیارد تومان    4- خودرو  60.4 میلیارد تومان  5-انبوه سازی  41.1 میلیارد تومان 

ادامه مطب

#فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 17 فروردین 99

#بازار_سرمایه در 17 فروردین 1399 برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 769 میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- عرضه برق و گاز 332 میلیارد تومان  2- انبوه سازی 86.4 میلیارد تومان  3-سیمان و آهک 82.6 میلیارد تومان    4- محصولات شیمیایی 82.5 میلیارد تومان  5-بانک ها 58 میلیارد

ادامه مطب

#فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 16 فروردین 99

#بازار_سرمایه در 16 فروردین 1399 برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 1450 میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- فرآورده های نفتی 2- بانکی ها و موسسات  3-محصولات شیمیایی  4- فلزات اساسی 5-عرضه برق گاز  7- سیمان، آهک و گچ 8-انبوهسازی بیشترین #خروج_پول_حقیقی (#خرید_حقوقی) :  1- خدمات فنی و

ادامه مطب
نماد فیلتر بورس

#فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 9 فروردین 99

#فروش_بالا_حقوقی ( در این نمادها حقوقی فروش بالایی داشته است که یا نشان از منترل سهم را دارد یا کد به کد اتفاق افتاده است …) کافی است روی نماد کلیک کنید تا به تابلو معاملات سهم هدایت شوید وسديد پاكشو كخاك كازرو ثاخت حآسا فنرژي دقاضي تشتاد دماوند سصفها

ادامه مطب
بررسی-گرو-های-صنعت-10-دی-98-شماره-1

#فیلترهای_کاربردی #بررسی_صنایع 10 دی 1398

اطلاعات-بازار-بورس-10-دی-98 حجم-مشکوک-معاملات-10-دی-98-بررسی-پول-هوشمند-1 حجم-مشکوک-معاملات-10-دی-98-بررسی-پول-هوشمند-2 حجم-مشکوک-معاملات-10-دی-98-بررسی-پول-هوشمند-4 فروش-بالا-حقوقی-بررسی-کد-به-کد--10-دی-98--فیلتر-بورس-1 فروش-بالا-حقوقی-بررسی-کد-به-کد--10-دی-98--فیلتر-بورس-2 پیش-بینی-بازار-فردا--10-دی-98--فیلتر-بورس-1 پیش-بینی-بازار-فردا--10-دی-98--فیلتر-بورس-2 بررسی-گرو-های-صنعت-10-دی-98-شماره-1 بررسی-گرو-های-صنعت-10-دی-98-شماره2
ادامه مطب
فیلتر-بورس-بررسی-پول-هوشمند-1-حجم-مشکوک-کعاملات---8-دی-98

#بررسی_فیلتر های_کاربردی #بررسی_صنایع 8 دی 98

فیلتر-بورس-بررسی-پول-هوشمند-1-حجم-مشکوک-کعاملات---8-دی-98 فیلتر-بورس-بررسی-پول-هوشمند-2-حجم-مشکوک-کعاملات---8-دی-98 فیلتر-بورس-بررسی-کد-به-کد-یا-کنترل-حقوقی--1---8-دی-98 فیلتر-بورس-بررسی-کد-به-کد-یا-کنترل-حقوقی--2---8-دی-98 فیلتر-بورس-پیش-بینی-بازار-فردا--8-دی-98---صفحه-1----پیش-بینی-بازار-فردا سبد-پیشنهادی-مهر-98-بررسی-روزانه--8-دی-98 بررسی-گروه-های-صنایع-بورس-1-در-8-دی-98 بررسی-گروه-های-صنایع-بورس-2--در-8-دی-98
ادامه مطب
فیلتر-بورس-پیش-بینی-بازار-فردا-ص1-در-4-دی-1398

#فیلترهای_کاربردی #گروه_های_صنعت 4 دی 98

ورس-اوراق-بهادار-تابلو-4-دی-1398 فیلتر-بورس-حجم-مشکوک---4-دی-1398 فروش-حقوقی-فیلتر-بورس-بررسی-کد-به-کد--4-دی-1398 فیلتر-بورس-پیش-بینی-بازار-فردا-ص1-در-4-دی-1398 فیلتر-بورس-پیش-بینی-بازار-فردا-ص-2-در-4-دی-1398 فیلتر-بورس-پیش-بینی-بازار-فردا-ص1-در-4-دی-1398 بررسی-گروه-صنایع-بورسی-4-دی-98-ش-1 بررسی-گروه-صنایع-بورسی-4-دی-98-ش-
ادامه مطب
پیش-بینی-بازار-بورس-فردا-فیلتر-بورس--2-در-3-دی-98

#فیلترهای_کاربردی_بورس 3 دی 1398

تابلو-اطلاعات-بورس-اوراق-بهادار-3-دی-98 حجم-مشکوک-فیلتر-بورس-1-بررسی-پول-هوشمند-3-دی-98 حجم-مشکوک-فیلتر-بورس-1-بررسی-پول-هوشمند-3-دی-98 پیش-بینی-بازار-بورس-فردا-فیلتر-بورس--1-در-3-دی-98 پیش-بینی-بازار-بورس-فردا-فیلتر-بورس--2-در-3-دی-98
ادامه مطب

#فیلتر_حجم_بالا_فروش_حقوقی 17 مهر 1398

در این فیلتر معمولا در نمادهای ابتدای جدول که قدرت خرید بالایی دارد ممکن است کد به کد اتفاق افتاده باشد که ما برخی از آنها را معمولا پیشنهاد خرید میدهیم … بررسی بیشتر روزانه با شما خواهد بود .

ادامه مطب

#فیلتر_حجم_بالا_فروش حقوقی 15 مهر 1398

در این فیلتر معمولا در نمادهای ابتدای جدول که قدرت خرید بالایی دارد ممکن است کد به کد اتفاق افتاده باشد که ما برخی از آنها را معمولا پیشنهاد خرید میدهیم … بررسی بیشتر روزانه با شما خواهد بود .

ادامه مطب
  • 1
  • 2