#بررسی_ورود_خروج_پول #بررسی_صنایع #فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 26 فروردین 99

#بازار_سرمایه برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 128.5میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- #استخراج_نفت 2- #محصولات_غذایی 3-#سرمایه_گذاری ها  4- #خدمات_فنی 5-#دباغی 7- #حمل_و_نقل_آبی    8- #سایر_واسطه_گریهای_مالی بیشترین #خروج_پول_حقیقی (#خرید_حقوقی) :  1- #بانک_ها   2-#فلزات_اساسی 3-#رایانه 4- #شرکت_چند_رشته_ای 5- #بیمه 6- #اطلاعات_ارتباطات 7- #خرده_فروشی ******* در بررسی فیلترهای کاربردی امروز

ادامه مطب

#بررسی_ورود_خروج_پول #بررسی_صنایع #فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 25 فروردین 99

#بازار_سرمایه برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 465 میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- #غذایی به جز قند 2- #رایانه  3-#سرمایه_گذاری ها  4- #دباغی 5-#فعالیت های کمکی   7- #استخراج_کانه های فلزی    8- #انبوه_سازی   بیشترین #خروج_پول_حقیقی (#خرید_حقوقی) :  1- #بانک_ها   2-#شیمیایی  3-#بیمه   4- #کاشی   5- #خودرو  6- #دارویی

ادامه مطب

#بررسی_ورود_خروج_پول #بررسی_صنایع #فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 23 فروردین 99

#بازار_سرمایه در 18 فروردین 1399 برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 610 میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- فرآورده های نفتی 287.8 میلیارد تومان  2- رایانه   196.9 میلیارد تومان  3-محصولات شیمیایی  147.8 میلیارد تومان    4- غذایی به جز قند 54.2 میلیارد تومان  5-چند رشته ای صنعتی   26.5

ادامه مطب

#بررسی_ورود_خروج_پول #بررسی_صنایع #فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 18 فروردین 99

#بازار_سرمایه در 18 فروردین 1399 برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 610 میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- عرضه برق و گاز 323 میلیارد تومان  2- دباغی، پرداخت چرم  114 میلیارد تومان  3-محصولات شیمیایی  65.8 میلیارد تومان    4- خودرو  60.4 میلیارد تومان  5-انبوه سازی  41.1 میلیارد تومان 

ادامه مطب

#فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 17 فروردین 99

#بازار_سرمایه در 17 فروردین 1399 برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 769 میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- عرضه برق و گاز 332 میلیارد تومان  2- انبوه سازی 86.4 میلیارد تومان  3-سیمان و آهک 82.6 میلیارد تومان    4- محصولات شیمیایی 82.5 میلیارد تومان  5-بانک ها 58 میلیارد

ادامه مطب

#فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 16 فروردین 99

#بازار_سرمایه در 16 فروردین 1399 برآیند #ورود_پول_حقیقی ⇐ 1450 میلیارد تومان ⇒ بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) : 1- فرآورده های نفتی 2- بانکی ها و موسسات  3-محصولات شیمیایی  4- فلزات اساسی 5-عرضه برق گاز  7- سیمان، آهک و گچ 8-انبوهسازی بیشترین #خروج_پول_حقیقی (#خرید_حقوقی) :  1- خدمات فنی و

ادامه مطب
بررسی-گرو-های-صنعت-10-دی-98-شماره-1

#فیلترهای_کاربردی #بررسی_صنایع 10 دی 1398

اطلاعات-بازار-بورس-10-دی-98 حجم-مشکوک-معاملات-10-دی-98-بررسی-پول-هوشمند-1 حجم-مشکوک-معاملات-10-دی-98-بررسی-پول-هوشمند-2 حجم-مشکوک-معاملات-10-دی-98-بررسی-پول-هوشمند-4 فروش-بالا-حقوقی-بررسی-کد-به-کد--10-دی-98--فیلتر-بورس-1 فروش-بالا-حقوقی-بررسی-کد-به-کد--10-دی-98--فیلتر-بورس-2 پیش-بینی-بازار-فردا--10-دی-98--فیلتر-بورس-1 پیش-بینی-بازار-فردا--10-دی-98--فیلتر-بورس-2 بررسی-گرو-های-صنعت-10-دی-98-شماره-1 بررسی-گرو-های-صنعت-10-دی-98-شماره2
ادامه مطب
فیلتر-بورس-بررسی-پول-هوشمند-1-حجم-مشکوک-کعاملات---8-دی-98

#بررسی_فیلتر های_کاربردی #بررسی_صنایع 8 دی 98

فیلتر-بورس-بررسی-پول-هوشمند-1-حجم-مشکوک-کعاملات---8-دی-98 فیلتر-بورس-بررسی-پول-هوشمند-2-حجم-مشکوک-کعاملات---8-دی-98 فیلتر-بورس-بررسی-کد-به-کد-یا-کنترل-حقوقی--1---8-دی-98 فیلتر-بورس-بررسی-کد-به-کد-یا-کنترل-حقوقی--2---8-دی-98 فیلتر-بورس-پیش-بینی-بازار-فردا--8-دی-98---صفحه-1----پیش-بینی-بازار-فردا سبد-پیشنهادی-مهر-98-بررسی-روزانه--8-دی-98 بررسی-گروه-های-صنایع-بورس-1-در-8-دی-98 بررسی-گروه-های-صنایع-بورس-2--در-8-دی-98
ادامه مطب