فیلتر-بورس-پیش-بینی-بازار-فردا-ص1-در-4-دی-1398

#فیلترهای_کاربردی #گروه_های_صنعت 4 دی 98

ورس-اوراق-بهادار-تابلو-4-دی-1398 فیلتر-بورس-حجم-مشکوک---4-دی-1398 فروش-حقوقی-فیلتر-بورس-بررسی-کد-به-کد--4-دی-1398 فیلتر-بورس-پیش-بینی-بازار-فردا-ص1-در-4-دی-1398 فیلتر-بورس-پیش-بینی-بازار-فردا-ص-2-در-4-دی-1398 فیلتر-بورس-پیش-بینی-بازار-فردا-ص1-در-4-دی-1398 بررسی-گروه-صنایع-بورسی-4-دی-98-ش-1 بررسی-گروه-صنایع-بورسی-4-دی-98-ش-
ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-کاذر-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #کاذر (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

این نماد در 240 تومان مورد بررسی ویژه قرار گرفت … بعد از 400 درصد سود اعلام کردم که بررسی نخواهد شد اما بنیاد خوب است … رسید به چند درصد ؟؟ سهامداری بر نماد ارزشمند یعنی این …  #کاذر فرآورده هاي نسوز آذر دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-غمینو-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #غمینو (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

منتخب سه ماهه دوم 98 که همچنان عالی است و در گزارش سه ماهه سوم نیز خوش خواهد درخشید #غمینو صنايع غذائي مينو شرق دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 109,910 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-شپاکسا-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #شپاکسا (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

این شرکت منتخب سه ماه پیش هست و کولاک کرد در گزارشات … سهامداری کنید محکم …  #شپاکسا پاکسان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 1,384 میلیارد ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-سشمال-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #سشمال (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

#سشمال سيمان شمال دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 145,858 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 1,721,775 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65% رشد داشته است.

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-غگرجی-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #غگرجی (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

از بنیاد این شرکت زیاد گفتم … آذر ماه امسال رکورد فروش خود را از زمان تاسیس زده است … بررسی تکنیکال هیچ معنایی ندارد … فقط سهامداری کنید … اهداف بلند … از همین جا حتی 100 درصد سود در پیش است … کسانی که آمده اند برای 10

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دارو-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #دارو (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

#دارو کارخانجات داروپخش دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 752,324 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 5,796,097 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 79% رشد داشته است.

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-بشهاب-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #بشهاب (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

#بشهاب لامپ پارس شهاب دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 200,244 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 1,357,290 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35% رشد داشته

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-ماهانه-کسعدی-آذر-98

#کدال_نگر #کسعدی (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

#کسعدی کارخانجات کاشي و سراميک سعدي دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 73,472 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29مبلغ 569,796 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11%

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دامین-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #دامین (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

#دامین داروسازی امین دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 330,011 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29مبلغ 2,887,340 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 106% رشد داشته است.

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دسبحان-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #دسبحان (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

#دسبحان سبحان دارو دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 331,800 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 2,814,150 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 48% رشد داشته است.

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-زگلدشت-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #زگلدشت (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

#زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 101,727 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29مبلغ 854,807 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56%

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-غسالم-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #غسالم (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

#غسالم سالمین دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 181,224 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29مبلغ 1,644,890 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% رشد داشته است.

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دتماد-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #دتماد (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

#دتماد توليد مواد اوليه داروپخش دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 456,028 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه مبلغ 2,618,322 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% رشد داشته است.

ادامه مطب
کدال-نگر-لسرما-گزارش-آذر-98--مهندس-زارعی

#کدال_نگر #لسرما (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

#لسرما صنايع سرما آفرين ايران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 84,000 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 622,415 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 158% رشد

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-ددام-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #ددام (گزارش فروش آذر 1398) #گروه دارویی

#ددام داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 132,703 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 964,972 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-پسهند-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #پسهند (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

معرفی شده در 750 تومان بود و دید بلند مدت همچنان ارزشمند است …  #پسهند صنايع لاستيکي سهند دردوره 1 ماهه منتهی به98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 122,715 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 1,034,031 میلیون

ادامه مطب
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دابور-آذر-98-مهندس-زارعی

#کدال_نگر #دابور (گزارش فروش آذر 1398) 4 دی 98

سهامداری بر نماد ارزشمند دیگر … بارها از بنیاد نماد بیان کردم ان شا الله به زود رشد این گروه را خواهید دید … #دابور داروسازي ابوريحان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 436,675 میلیون ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 9

ادامه مطب