#پیشنهاد_بررسی 13 مهر 1398

برخی مقاومت شکنی ها که اکنون در بازار بنده بررسی دارم با کد به کد و یا قدرت خرید های عجیب صورت میگیرد … نمادهای قرمز امروز میتوانند صف خرید های چندمیلیونی در شکست مقاومت ها داشته باشند … امروز 13 مهر 1398در #وتوکا جالب بود حجم عجیبی داشته که

ادامه مطب

#پیشنهاد_بررسی 11 مهر 1398

نماد #کماسه با توجه به بنیاد خوب نماد … قبلا در کانال بیان شد مجدد در حمایت ها پیشنهاد بررسی و خرید پله ای دارم … بررسی برای خرید نماد حتی در 3 الی 4 پله داشته باشید تا ریسک معامله شما به صفر برسد …  در تصویر حمایت های

ادامه مطب

#هرمز بررسی اولیه در 6 مهر 1398

هرمز در 6 مهر ماه 98 با یک کد به کد توانست مقاومت نسبتا خوبی را به حمایت تبدیل کند و پیشنهاد بررسی در کانال داده شد برای پله اول … اما نکته مهمی بعد از آن بود و اینکه عطش خرید در سهامداران پولبک را حذف کرد و رشد

ادامه مطب