این نماد در 240 تومان مورد بررسی ویژه قرار گرفت … بعد از 400 درصد سود اعلام کردم که بررسی نخواهد شد اما بنیاد خوب است … رسید به چند درصد ؟؟ سهامداری بر نماد ارزشمند یعنی این … 

#کاذر
فرآورده هاي نسوز آذر دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 143,160 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 1,285,246 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 94% رشد داشته است.

کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-کاذر-آذر-98-مهندس-زارعی
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-کاذر-آذر-98-مهندس-زارعی