#لسرما
صنايع سرما آفرين ايران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 84,000 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 622,415 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 158% رشد داشته است. 

کدال-نگر-لسرما-گزارش-آذر-98--مهندس-زارعی
کدال-نگر-لسرما-گزارش-آذر-98–مهندس-زارعی