منتخب سه ماهه دوم 98 که همچنان عالی است و در گزارش سه ماهه سوم نیز خوش خواهد درخشید

#غمینو
صنايع غذائي مينو شرق دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 109,910 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29مبلغ 975,577 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 80% رشد داشته است

کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-غمینو-آذر-98-مهندس-زارعی
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-غمینو-آذر-98-مهندس-زارعی