#غسالم
سالمین دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 181,224 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29مبلغ 1,644,890 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% رشد داشته است.

کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-غسالم-آذر-98-مهندس-زارعی
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-غسالم-آذر-98-مهندس-زارعی