#سشمال
سيمان شمال دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 145,858 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 1,721,775 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65% رشد داشته است.

کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-سشمال-آذر-98-مهندس-زارعی
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-سشمال-آذر-98-مهندس-زارعی