#زگلدشت
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 101,727 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29مبلغ 854,807 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56% رشد داشته است.

کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-زگلدشت-آذر-98-مهندس-زارعی
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-زگلدشت-آذر-98-مهندس-زارعی