#دسبحان
سبحان دارو دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 331,800 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 2,814,150 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 48% رشد داشته است.

کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دسبحان-آذر-98-مهندس-زارعی
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دسبحان-آذر-98-مهندس-زارعی