#دتماد
توليد مواد اوليه داروپخش دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 456,028 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه مبلغ 2,618,322 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% رشد داشته است.

کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دتماد-آذر-98-مهندس-زارعی
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دتماد-آذر-98-مهندس-زارعی