#دارو
کارخانجات داروپخش دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 752,324 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 5,796,097 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 79% رشد داشته است.

 

کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دارو-آذر-98-مهندس-زارعی
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دارو-آذر-98-مهندس-زارعی