عضویت یکماهه
50 هزار تومان
دسترسی به تمامی امکانات سایت از جمله تحلیل های تکنیکال و بنیادی، پیشنهاد خرید، فیلتر ها و غیره
عضویت دوماهه
95 هزار تومان

دسترسی به تمامی امکانات سایت از جمله تحلیل های تکنیکال و بنیادی، پیشنهاد خرید، فیلتر ها و غیره

شامل 5 درصد تخفیف

عضویت سه ماهه
135 هزار تومان

دسترسی به تمامی امکانات سایت از جمله تحلیل های تکنیکال و بنیادی، پیشنهاد خرید، فیلتر ها و غیره

شامل 10 درصد تخفیف

عضویت 6 ماهه
255 هزار تومان

دسترسی به تمامی امکانات سایت از جمله تحلیل های تکنیکال و بنیادی، پیشنهاد خرید، فیلتر ها و غیره

شامل 15 درصد تخفیف

عضویت یکساله
480 هزار تومان

دسترسی به تمامی امکانات سایت از جمله تحلیل های تکنیکال و بنیادی، پیشنهاد خرید، فیلتر ها و غیره

شامل 20 درصد تخفیف