در ادامه به بررسی و دلایل قرار گرفتن تعدادی از آنها در لیست اشاره خواهم کرد…

#امید

#بورس

#حفارس

#دامین

#دتولید

#درهآور

#دفارا

#زشریف

#سبهان

#سخاش

#سدور

#سمازن

#سپرده

#غگرجی

#فباهنر

#فجام

#فرابورس

#فنوال

#فنورد

#کاسپین

#کحافظ

#کساوه

#کمرجان

#کنور

#کپشیر