در بررسی گزارش ماهانه اخیر:

#لوتوس
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/03/31

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در دوره 1 ماهه منتهی به خرداد 1399از محل فروش و یا ارائه خدمات خود مبلغ 779,000 میلیون ریال درآمد محقق نمود که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %82 افزایش یافته است.

«لوتوس» با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1399/10/30 مبلغ 3,121,800 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %72 رشد داشته است.

بررسی-فروش-ماهانه-لوتوس-خرداد-99
بررسی-روند-سود-آوری-سه-ماهه-اول-99-لوتوس-مهندس-حسین-زارعی
بررسی-روند-سود-آوری-سه-ماهه-اول-99-لوتوس-مهندس-حسین-زارعی