#غگرجی
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 249,699 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %33 افزایش یافته است.

«غگرجی» با سرمایه ثبت شده 245,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 2,435,303 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %129 رشد داشته است.

تحلیل-بنیادی-غگرجی-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-غگرجی-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-غگرجی-بررسی-نرخ-فروش-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-غگرجی-بررسی-نرخ-فروش-مهندس-زارعی