در بررسی تکنیکالی #غگرجی یک کانال کوتاه مدت درون کانال میانمدتی داریم که برای سومین بار به کف آن برخرود میکند و در صورت حمایت در حدود 3640 تومان و کف سازی موفق که انتظار دارم شاهد رشد نماد و انشالله شکستن سقف کانال برای رسیدن به حدود 4800 تومان خواهیم بود … رسیدن به این اهداف با صبر میسر خواهد شد 

در بررسی کدال اسفند 98 : (از جمله گزارشات برتر را دارد )

#غگرجی
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 249,699 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %33 افزایش یافته است.

«غگرجی» با سرمایه ثبت شده 245,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 2,435,303 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %129 رشد داشته است.

تحلیل : مهندس زارعی 23 فروردین 99

تحلیل-بنیادی-غگرجی-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-غگرجی-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-زارعی
گزارش-سه-ماهه-سوم-98-غگرجی
گزارش-سه-ماهه-سوم-98-غگرجی