مهم: پیشنهاد خرید نیست چون نماد در اوج است و صرفا بررسی حقوقی جدید بود  ولی در صورت دید بلند مدت گام اول بلامانع بوده ولی پیش بینی خرید در 4 پله را داشته باشید

سیمان-خاش-مهندس-زارعی-25-ف-99
سیمان-خاش-مهندس-زارعی-25-ف-99
سیمان-خاش-مهندس-زارعی-25-ف-99-سهامداران
سیمان-خاش-مهندس-زارعی-25-ف-99-سهامداران
تحلیل-بنیادی-سخاش-مهندس-زارعی-26ف99
تحلیل-بنیادی-سخاش-مهندس-زارعی-26ف99