در بررسی #تکنیکالی #شیران مقاومت نسبتا مهم 1500 تومان در حال شکسته شدن و تثبیت روی آن است و انتظار دارم برای هدف اول راهی 1780 تومان شود

توجه داشته باشید نرخ فروش دو محصول برتر شرکت افزایشی بوده است و نسبتا فروش خوبی نیز داشته است و قبلا هم بیان کردم در بررسی گزارش فروش شرکت ها اسفند ماه را مورد بررسی قرار نمیدهیم به واسطه وجود کرونا مشکل داشته است

تحلیل: مهندس زارعی 9 فروردین 99          یادگاری

تحلیل-تکنیکال-شیران-مهندس-زارعی-9-اسفند-99
تحلیل-تکنیکال-شیران-مهندس-زارعی-9-اسفند-99
تحلیل-بنیادی-شیران-بررسی-نرخ-فروش-صادراتی-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-شیران-بررسی-نرخ-فروش-صادراتی-مهندس-زارعی

تحلیل-بنیادی-شیران-بررسی-نرخ-فروش-صادراتی-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-شیران-بررسی-نرخ-فروش-صادراتی-مهندس-زارعی