آنچه مهم است و بسیار باید دقت کرد اینکه گروه دارویی کم کم کف سازی خود را تمام خواهد کرد و وارد رشد خواهد شد … توجه داشته باشید حقوقی ها شروع به خرید کرده اند …

حقوقی-زفکا-امروز-بعد-از-مدتها-مجددا-شروع-به-جمع-آوری-کره-است-10-دی-98

حقوقی-زفکا-امروز-بعد-از-مدتها-مجددا-شروع-به-جمع-آوری-کره-است-10-دی-98
حقوقی-زفکا-امروز-بعد-از-مدتها-مجددا-شروع-به-جمع-آوری-کره-است-10-دی-98
حقوقی-دعبید-10-دی-98
حقوقی-دعبید-10-دی-98
حقوقی-دسبحان-10-دی-98
حقوقی-دسبحان-10-دی-98
حقوقی-دپارس-10-دی-98
حقوقی-دپارس-10-دی-9