#ساربیل
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 168,332 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %74 افزایش یافته است.

«ساربیل» با سرمایه ثبت شده 240,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 338,582 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %76 رشد داشته است.

تحلیل-بنیادی-ساربیل-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-ساربیل-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-زارعی