در بررسی #تکنیکالی ددام میتوان گفت روی حمایت 2030 تومان امروز واکنش داشت و این حمایت معتبری به حساب میاید و چند روزی روی آن کف سازی کرده است که انتظار حرکت تا سقف کانال را داریم 

در بررسی فروش اسفند 98:

#ددام
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 143,734 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %5 کاهش یافته است.

«ددام» با سرمایه ثبت شده 920,223 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 1,377,932 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %88 رشد داشته است.

تحلیل : مهندس زارعی 23 فروردین 99

 

تحلیل-تکنیکال-ددام-مهندس-زارعی-23-ف-99
تحلیل-تکنیکال-ددام-مهندس-زارعی-23-ف-99