#دجابر در تحلیل قبل محدوده مقاومتی را بیان کردم و می بینیم با برخورد به آن عقب نشینی کرده است … سهامداران توجه کنند چراغ سبزهای نماد در حال روشن شدن است و انتظار دارم همچون قبل که بیان کردم با جو گروه این نماد نیز مقاومت خود را بشکند و عبور کند …

در بحث بنیاد :

توجه به این نکته مهم داشته باشید که #دجابر نسبت به سایر دارویی های مورد بررسی ضعیف تر میباشد

تحلیل تکنیکال دجابر 8 دی 98
تحلیل تکنیکال دجابر 8 دی 98