#پیشنهاد_بررسی خرید پلکانی برای دید میان مدت با ریسک متوسط

در بررسی فروش اسفندماه 98:

#دتولید
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

شرکت داروسازی تولید دارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 177,208 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %50 افزایش یافته است.

«دتولید» با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 2,198,947 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %59 رشد داشته است.

تحلیل: مهندس زارعی 26 فروردین 99

تحلیل-بنیادی-دتولید-مهندس-زارعی-26-ف-99
تحلیل-بنیادی-دتولید-مهندس-زارعی-26-ف-99
نرخ-فروش-جامدات-دتولید-مهندس-زارعی-26-ف-99
نرخ-فروش-جامدات-دتولید-مهندس-زارعی-26-ف-99
نرخ-فروش-مایعات-دتولید-مهندس-زارعی-26-ف-99
نرخ-فروش-مایعات-دتولید-مهندس-زارعی-26-ف-99
تحلیل-بنیادی-دتولید-بررسی-روند-سودآوری-مهندس-زارعی-26-ف-99
تحلیل-بنیادی-دتولید-بررسی-روند-سودآوری-مهندس-زارعی-26-ف-99
سهامداران دتولید
سهامداران دتولید