#دارایکم با رسیدن به محدوده مقاومتی خط روند واکنش نشان داد و نتوانست به صف خرید برسد به زودی با عبور از این خط روند که چند بار لمس کرده است رشد چشمگیر حداقل تا سقف مجاز قبل را داریم

تحلیل: مهندس حسین زارعی

دارایکم-مهندس-حسین-زارعی
دارایکم-مهندس-حسین-زارعی