در حالی که وظیفه ناظر صیانت از بازار است، اما به نظر می‌رسد از این انجام وظیفه غافل شده است.

در حالی که این روز‌ها بورس در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و سهامداران به دلیل از دست دادن سرمایه‌های خود نگران هستند، عده از افراد بازار سرمایه را به سخره گرفته اند.

این افراد با فروش یک دانه‌ای سهم‌ها عملا در حال خدشه وارد کردن به وجه بورس هستند.

غفلت ناظر و تخلفاتی که دیده نمی‌شود

این تخلف در حالی صورت می‌گیرد که ناظر به عنوان فردی که وظیفه صیانت از بازار را دارد هیچ اقدامی برای برخورد با این تخلف آشکار انجام نمی‌دهد و این افراد با آسودگی خاطر در حال ادامه دادن تخلف خود هستند.

به نظر می رسد ناظر وظیفه اصلی خود که صیانت از بازار است غافل شده و متخلفان هم از این فرصت نهایت سوءاستفاده را می‌کنند.