در بررسی #بنیادی خرداد ماه 99 #تنوین:

شرکت تامین سرمایه نوین در دوره 1 ماهه منتهی به خرداد 1399از محل فروش و یا ارائه خدمات خود مبلغ 1,297,461 میلیون ریال درآمد محقق نمود که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %161 افزایش یافته است.

«تنوین» با سرمایه ثبت شده 9,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,597,424 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %73 رشد داشته است.

در بررسی #تکنیکالی در صورت شکست موفق کانال و حمایت خوب راهی هدف بعدی مشخص شده خواهد شد

تحلیل: مهندس حسین زارعی 1399/04/13

تحلیل-تکنیکال-تنوین
تحلیل-تکنیکال-تنوین

روند-سود-آوری-سه-ماهه-چهارم-98-تنوین
روند-سود-آوری-سه-ماهه-چهارم-98-تنوین