در بررسی تکنیکالی امروز نزدیک به سقف کانال بودیم که حجم معاملات مشکوک بود و انتظار واکنش برای فردا دارم حمایت مهم سهم سطح 61.8 فیبو است که در تصویر مشاهده میشود و هدف اول بعد از شکست سقف کانال 1842 تومان است

تحلیل : مهندس حسین زارعی 1399/04/03

تحلیل تکنیکال تنوین 990403
تحلیل تکنیکال تنوین 990403