#تحلیل_شاخص_کل،
#بررسی تابلو معاملات بازار،
#بررسی حجم معاملات حقوقی

#حجم معاملات حقیقی ،
#بررسی فیلترهای کاربردی ،
#تحلیل نمادهای ارزشمند ،
#پیشنهاد خرید نماد دارویی ،
#پیشنهاد خرید نماد سرمایه گذاری،

تحلیل: مهندس حسین زارعی 1399/07/01