هدف:
بررسی وضعیت هفتگی
بررسی هفته آینده بیت کوین
بررسی وضعیت رشد یا ریزش احتمالی