بررسی تکنیکالی شستا توسط مهندس زارعی در 10 دقیقه اراذه شده و مبنای تصمیم نهایی نباشد