در بررسی تکنیکالی شاخص هموزن برای فردا روی حمایت قرار خواهد گرفت و همچنین کف کانال صعودی اخیر قرار خواهد گرفت

انتظار دارم با استارتی که امروز در صنایع کوچک داشتیم که سبز شدند کم کم برای فردا ادامه این روند به حمایت از بازار منجر شود

توجه شود که شاخص هموزن نمایانگر صنایع کوچک است

تحلیل: مهندس زارعی 1399/05/26

تحلیل تکنیکال شاخص کل هموزن
تحلیل تکنیکال شاخص کل هموزن