در بررسی تکنیکی شاخص کل هموزن می توانم بگویم ریزش دو روز اخیر را در غالب ریزموج 2 از موج 3

تحلیل تکنیکال موج شماری شاخص کل هموزن 9 دی 99
تحلیل تکنیکال موج شماری شاخص کل هموزن 9 دی 99

در موج 5 باشد با این شرط

تحلیل تکنیکال کندل شاخص کل هموزن 9 دی 99
تحلیل تکنیکال کندل شاخص کل هموزن 9 دی 99

 

تحلیل تکنیکال شاخص کل هموزن 9 دی 99
تحلیل تکنیکال شاخص کل هموزن 9 دی 99