#بیت
هدف:
بررسی اجمالی روی تحلیل قبل
بررسی مقاومت و حمایت پیش رو بیت کوین