هدف:

بررسی تحلیل قبل بیت کوین

پیش بینی احتمالی روند بیت کوین

بررسی اندیکاتوری